واحدهای شمارش

واحدهای شمارش بیش از هزار

دانستن واحد های شمارش

دانستن و همراه داشتن واحدهای شمارش بیش از هزار :
تعدادصفر -------------- نام

6    ------------------ میلیون
9    ------------------ میلیارد
12  ------------------ بیلیون
15  ------------------ بیلیارد
18  ------------------ تیریلیون
21  ------------------ تیریلیارد
24  ------------------ کیزیلیون
27  ------------------ کیزیلیارد
30  ------------------ سینکلیون
33  ------------------ سینکلیارد
36  ------------------ سیزیلیون
39  ------------------ سیزیلیارد
42  ------------------ سیتلیون
45  ------------------ سیتلیارد
48  ------------------ ویتلیون
51  ------------------ ویتلیارد
54  ------------------ تیفلیون
57  ------------------ تیفلیارد
60  ------------------ دیشلیون
63  ------------------ دیشلیارد

دانستن این واحدها این روز ها بد نیست.

@bsiran

منبع اصلی مطلب : ترویج بانکداری الکترونیکی
برچسب ها : واحدهای شمارش
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : واحدهای شمارش بیش از هزار